De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag 31 mei 2006 00:00

Gidsenproject lokt vrouwen naar sociale economie

De Sociale Werkplaats van De Sleutel wil vrouwen motiveren om in de sociale economie aan de slag te gaan. Vandaag werken er amper 10 % vrouwen. ‘Dit aantal willen we opkrikken naar 30 % en hiervoor passen we de innovatieve methodiek van het ‘gidsen’ toe. Het uitgangspunt van deze methodiek is de inzet van ervaringsdeskundigen om vrouwen in hun eigen omgeving te motiveren en te activeren richting Sociale Werkplaats. Het einddoel situeert zich in de doorstroom naar het reguliere circuit, de sociale economie of het vrijwilligerswerk’, aldus Véronique Hauglustaine, coördinator van het ESF-project ‘Meer Vrouwen in de Sociale Economie’.
‘Vandaag stellen we vast dat vrouwen uit bepaalde doelgroepen, veelal ex-gedetineerden en ex-verslaafden, het zeer moeilijk hebben om toegang te vinden tot de sociale werkplaatsen. Sommige werkplaatsen zijn daar wel van bewust. Veelal is er echter toch nog een te weinig vrouwspecifiek aanbod. Deze doelgroep stroomt ook moeilijker door naar het reguliere arbeidscircuit. Dat is in de Sociale Werkplaats van De Sleutel niet anders’, zo stelt Véronique Hauglustaine. Dankzij middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) start de Sociale Werkplaats van De Sleutel met een gelijke kansen project om de drempels voor deze vrouwen weg te werken.

Wat is jullie doelstelling ?

$$L2

Onze doelstelling is te testen of de drempelverlagende methodiek van het gidsen inzetbaar is om meer vrouwen toe te leiden naar de Sociale Werkplaats. Ons streven is om het aantal vrouwen te verdrievoudigen. Vandaag tellen we amper 10 % vrouwen. We willen dus komen tot 30 %. Uitgangspunt hierbij is dat de deelname van de doelgroep zelf centraal staat. Dit maken we waar door te werken met ervaringsdeskundigen - onze zogenaamde gidsen - die in de eigen omgeving op zoek gaan naar kandidaat-werknemers – deze noemen we onze reizigers. Beiden behoren tot de doelgroep van (ex)- verslaafde vrouwen OF vrouwen die in hun directe omgeving met verslaving zijn geconfronteerd EN inactief zijn. De rol van de gidsen bestaat erin reizigers te zoeken, te benaderen en te werven via huisbezoeken om hen te motiveren en te activeren richting Sociale Werkplaats. Later nemen ze ook de individuele begeleiding op zich en dit gedurende een periode van maximum één jaar. Daarnaast ligt de focus op hoe we de doorstroom naar het reguliere circuit, de sociale economie of het vrijwilligerswerk kunnen vergroten. Hiervoor doen we beroep op onze partner Activa Belgium.

Veelal hebben ze extra drempels te overwinnen. Welke ?

$$R1
Deze vrouwen vinden vaak op eigen kracht geen werk omdat ze geen oplossing voorhanden hebben voor praktische zaken zoals kinderopvang, of gewoon omdat ze geen transportmogelijkheden hebben. Maar ook de combinatie van zorgtaken en werk vormt een drempel. We merken ook dat ze minder professionele bijstand zoeken en minder gemakkelijk de stap naar begeleiding zetten. Tegelijk stellen we in de werkomgeving en werkomstandigheden van de eigen werkplaats een aantal drempels vast. Het is nog steeds een overwegend mannenbastion met mannenjobs. Deze cultuur kan vrouwen afschrikken. Ook de toewijzende instanties kunnen zich door deze beeldvorming laten leiden in hun al dan niet toewijzing van mogelijke vrouwelijke kandidaten. Wat betreft de praktische organisatie begint het in de werkplaats met het voorzien van gescheiden sanitair en kleedruimte.

Je coördineert het project. Hoe pak je dit aan ?

Mijn rol bestaat erin de methodiek te implementeren in de Sociale Werkplaats en aan te passen aan de doelgroep van De Sleutel. Daarnaast sta ik in voor de begeleiding van de gidsen. In eerste instantie ben ik op zoek gegaan naar hoe de Sociale Werkplaats aankijkt tegen de komst van vrouwen en welke drempels er bestaan op het vlak van omgang, takenpakket en praktische organisatie. Daarnaast heb ik de voorbije maanden samen met onze partner Radar uitgebreid geïnvesteerd in het sensibiliseren en informeren van mogelijke toewijzende instanties betreft onze doelgroep. Concreet gaat het dan om de wijkwerkers en trajectbegeleiders van het OCMW/ OTC of het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het OCMW, om de trajectbegeleiders van de lokale werkwinkels en de VDAB, de consulenten van het justitiehuis, de medewerkers van de welzijnsbureaus. Deze infosessies hebben al een aantal screeningsgesprekken met kandidaat-gidsen opgeleverd en hiermee doen we voort tot we met een vier à zes gidsen de training kunnen starten. De training loopt in de periode juni-juli en stelt de gidsen in staat om binnen hun eigen milieu of via adressen die ze ontvangen van toewijzers, op huisbezoek te gaan.


Hoe ervaar je dit totnogtoe?

Gaandeweg en dankzij de kritische bedenkingen en vragen van de toewijzende instanties ervaar je de knelpunten die deze methodiek met zich meebrengt. Het komt er op neer de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Zo is het profiel van de gids te hoog om in de Sociale Werkplaats te werken. Vandaar dat we besloten hebben om de gids los van de werkplaats haar rol te laten opnemen. Ook wat betreft de voorwaarden gekoppeld aan de contracten van de Sociale Werkplaats wringt het met het vooropgestelde profiel van een gids. Gids per gids zullen we dus de contractmatige drempels moeten wegwerken. Maar ook de beschikbare capaciteit van de Sociale Werkplaats vormt een knelpunt. Het proberen matchen van de extra plaatsen, voorzien via het groeirecht van de sociale economie en het project ‘Supported Employment’, en het moment van aanwerven van gidsen vraagt wel wat puzzelwerk. Wat betreft de Sociale Werkplaats bestaat onze uitdaging er ook in het takenpakket beter af te stemmen op de interessesfeer van vrouwen, zonder hierbij te tornen aan de huidige werkplaatsen.
Kortom, het is en blijft een experiment waarbij we elke drempel die op onze weg komt zullen nemen. Met vallen en opstaan richting meer vrouwen in de Sociale Werkplaats!

We wensen je daarbij veel succes.

$$L3

met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)

ESF : bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid, gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.