De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 donderdag 13 september 2007 00:00

Goede oriëntatie vormt sleutel voor succesrijk traject naar werk

Het doel van de oriëntatie-afdeling van de Sociale Werkplaats is het verlenen van een advies rond mogelijkheden inzake werk. Het programma duurt 7 weken. Na 4 weken worden werkervaringsdagen ingelast. Via de beschrijving van 2 fictieve trajecten geven we hierna een beeld over hoe oriëntatie in de praktijk draait.
In ons atelier organiseren we 3 dagen per week sessies, voeren we werkopdrachten uit of nemen we testen af. De werkopdrachten en de sessies zijn groepsmomenten, de testen worden individueel afgenomen.

Yves is 35 jaar en heeft reeds lang niet meer gewerkt. Hij verbleef enkele maanden in de gevangenis en volgt buiten de Sleutel een programma om zijn drugprobleem aan te pakken. Yves wordt door het OTC (OCMW) opgevolgd in zijn traject naar werk. Hierdoor kan hij een beroep doen op een contract art. 60. Als aanloop hierbij wordt hij aangemeld in de oriëntatie.

$$R


Meliar (30) is allochtoon, heeft eveneens een justitieel verleden, had in het recente verleden een behoorlijke drugproblematiek maar zou dit nu onder controle hebben. Toch vindt hij echt geen werk. Hij wordt begeleid door de trajectbegeleider van de Sociale Werkplaats die hem aanmeldde in de oriëntatie.

Voor Yves is het duidelijk. Hij wil werk en liefst zo snel mogelijk. Hij weet heel goed dat hij in aanmerking komt voor een art. 60. Het enige wat hem tegenhoudt om daadwerkelijk te starten is een vergadering waar zijn trajectbegeleidster zijn dossier moet voorstellen.
Meliar wil ook snel aan het werk maar hij beseft eveneens dat zijn trajectbegeleider het deze keer anders wil aanpakken door meer tijd te nemen alvorens tot actie over te gaan.

Beiden worden op het Indicatiestellingsteam (IST) voorgesteld. Dit is een overleg waarbij vanuit verschillende disciplines naar de voorstelling van de aanvrager wordt geluisterd. Het doel van deze vergadering is om een verloop van een oriëntatie te bespreken. Indien voldoende argumenten om het programma te volgen aanwezig zijn, wordt er een tijdspad afgesproken (min 3 ; max. 7 weken). Beiden kunnen starten en krijgen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Yves is duidelijk niet geïnteresseerd en verstaat niet dat hij 7 weken moet wachten om met werk te beginnen. Maar goed, als dit een voorwaarde is om een art. 60 te krijgen doet hij dan toch maar mee. Meliar is ondertussen tot het besef gekomen dat 7 weken tijd maken om naar het eigen kunnen te kijken belangrijk is. Het is al zo vaak fout gelopen. Nadien zal hij in samenspraak met iedereen zijn focus naar werk scherper stellen.

$$R


GELE KAFT

Beiden krijgen alle informatie evenals inzicht in de “gele kaft”. Dit is het dossier waarmee ze de komende weken heel veel geconfronteerd zullen worden. Dit dossier, dat alle informatie bevat, wordt dagelijks aangevuld en wekelijks besproken met de cliënt, de trajectbegeleider en casemanager. Op die manier krijgen we geleidelijk aan zicht op de sterke of zwakke competenties, de communicatie patronen en de motivatie van de cliënt. Tegelijk kunnen we de gegevens vanuit de testen of gedragingen toelichten. Zo een voorstelling van het dossier nodigt de cliënt uit dit programma heel nauw op te volgen. De cliënt zelfs is immers diegene die zicht moet krijgen op het eigen functioneren.

Tijdens de voorstelling bleek snel dat Yves het programma niet echt ernstig neemt. Telkens geeft hij aan dat hij ondertussen wel weet wie hij is, wat hij kan, wat hij graag doet… “Alleen willen ze niet naar dit alles luisteren en we zullen wel zien dat hij gelijk heeft”.
Meliar schrikt even. Hij staat in verschillende organisaties gekend als iemand die alles goed kan uitleggen, die steeds een weerwoord heeft. Bij het ondertekenen van het huishoudelijk reglement en de informatiedeling wordt hij zo mogelijk nog stiller: “Jullie kunnen bij collega’s infomeren over vroegere programma’s die ik doorlopen heb”. Hij beseft dat die informatie zal gebruikt worden in het eindadvies.

De maandag na dit gesprek kunnen beiden beginnen. De eerste werkopdracht is al bepalend voor de sfeer waarin elkeen dit programma zal volgen. Tijdens die opdracht moet er gepoetst, gewassen en gekookt worden. Yves ziet dit totaal niet zitten en neemt de voormiddag op als een lachertje. Meliar heeft ook zo zijn bedenkingen maar tracht zijn best te doen.

Na de eerste pauze - om het uur tijd nemen we even tijd om terug te blikken - kunnen we al heel concreet aantonen waar het in dit programma om gaat: het werk op zich is maar een situatie om bepaalde competenties te meten. De komende dagen voeren we nog andere werkopdrachten uit en observeren we 3 competenties, erover wakend dat we vanuit verschillende situaties meten.

$$R


Beiden snappen de bedoeling nu veel beter. Ook Yves wil het nu een kans geven en tracht beter mee te werken. De komende dagen blijft het bij hem toch nog knagen. Dit is niet zijn ding: de opdrachten zijn te eenvoudig, hij kan niet begrijpen dat we er zo gewichtig kunnen rond doen. Meliar luistert, gaat soms in discussie, maar begint meer en meer naar zijn eigen houding te kijken. Hij leert er veel bij, geeft hij toe. De competenties die we observeren leren hem dat hij wel kan werken maar dat in het verleden door zijn houding kansen liet liggen.
De groepsessies verlopen vlot. Vooral de praktische toepassing van de Axenroos valt beter mee dan gedacht. Geef toe, praten over je communicatie aan de hand van dieren! Yves merkt grappig op dat dit toch wel leuk wordt. “Tja, welk dier ben ik? Eeen havik: ik val graag aan.” Maar voor hij het echt beseft zit hij volop in het groepsgesprek. Uiteindelijk vindt ook hij het een veilige manier om over zichzelf te spreken.

De sessies rond motivatie zijn strikt gestructureerd. Het is een systematische opbouw om tot beslissingen te komen. Omdat we dit in groep bespreken heeft het een belangrijk effect op iedereen apart. Meliar luistert vooral en geeft regelmatig aan dat hij toch wel iemand wil spreken rond hervalpreventie.

DRUGTESTEN

Yves krijgt het moeilijk. Vooral tijdens de wekelijkse samenkomsten gaat hij voortdurend in de verdediging. Blijkbaar ziet hij dit programma meer als een manier om hem van werk weg te houden. Op een ochtend kondigen we drugtesten aan. Dit doet bij Yves de stoppen doorslaan. Hij vindt het te gek worden en dreigt ermee te stoppen. Hij heeft er 4 weken op zitten. Dit moet volgens hem volstaan om te zien dat hij wel degelijk goed kan werken, op tijd komen, zich kan houden aan de regels… We roepen iedereen die rond Yves’ traject werkt samen en bespreken hoe we met hem verder gaan. Op donderdag, tijdens het wekelijks gesprek zullen we met hem in onderhandeling gaan. Dit gesprek verloopt vlotter dan gedacht. Hij benadrukt nogmaals dat hij eigenlijk gewoon wil gaan werken. Met mondjesmaat geeft hij toe dat omgaan met leiding, met kritiek en samenwerking, heel erg moeilijk zijn. Ook dat de opdrachten in de oriëntatie niet de belangrijkste hindernissen zijn. We komen samen tot het besluit dat hij het programma afsluit. Een uurtje later spreekt hij de groep toe op samenkomst waarbij een attest van deelname wordt overhandigd. Hij wenst iedereen een fijn werk toe en verlaat de ruimte.

$$R


Meliar werkt rustig de weken verder af, hij heeft één keer een positief “plasje” gemaakt maar vroeg hiervoor direct een gesprek aan met de psycholoog van het dagcentrum die twee maal per week in de oriëntatieafdeling aanwezig is. Alle bevindingen worden wekelijks met hem besproken, een eindadvies wordt op het IST voorbereid. Hierbij wordt de doorverwijzer en de trajectbegeleider uitgenodigd. Later zullen we voor deze bespreking ook de betrokkene zelf uitnodigen. Dit vraagt echter een bijzondere methodiek. Dit wordt een uitdaging voor de komende maanden.
We raden Meliar aan 6 maanden arbeidszorg te doen in onze werkplaats. Tijdens deze periode kunnen 4 competenties bewust getraind worden. Dit moet hem de kans geven geleidelijk aan de opstap te maken naar een stabiele tewerkstelling. We denken dat hij op termijn echt wel aansluiting kan maken met een job op de reguliere arbeidsmarkt.

Johan Stammeleer

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.