woensdag 12 maart 2008 00:00

Een nieuw traject voor onze doelgroepmedewerker

De Sociale Werkplaats De Sleutel staat inhoudelijk voor een belangrijke reorganisatie. In het verleden merkten we dat we met ons uitgestippelde traject en de bestaande modules onvoldoende inspeelden op de heel diverse problematieken van de cliënten die zich bij ons aanmelden. We stelden vast dat de drempel voldoende laag was om bij ons te starten. Bijna te laagdrempelig. Om te vermijden dat gemotiveerde kandidaat-werkkrachten zich binnen onze module screening en oriëntatie al te veel betutteld voelen (en daardoor soms afhaken), installeerden we een extra tussenschot: een groot deel van onze kandidaat-werknemers passeert voortaan eerst via ons observatie-aanbod.

$$R1

 

Eerder gaven we hier reeds een omschrijving van de inhoudelijke opvolging van de doelgroepmedewerkers binnen de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Vandaag zijn we opnieuw aan reorganiseren toe!  Een woordje uitleg.

 

 

De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel neemt een speciale plaats in binnen het landschap van de sociale economie.  We werken namelijk als enige met en voor mensen met een verslavingsprobleem.  Specifiek met gebruikers van illegale drugs.  Werk zien wij als een middel om onze doelgroep te helpen reïntegreren in de maatschappij.  Het is immers zo dat de meeste druggebruikers zich tijdens hun periode van gebruik aan de zijkant van de maatschappij hebben gepositioneerd en dat het niet evident is om opnieuw een plaats in die maatschappij te verkrijgen.  Werk is voor ons dus een middel en geen doel op zich.

 

Verder bouwend op dit principe stellen wij dat elke doelgroepmedewerker in een groeitraject stapt.  Een groei in attitudes, competenties en technische vaardigheden.  Binnen onze context houdt dit ook duidelijk een groei naar stabiliteit in voor wat het verslavingsaspect betreft. 

 

Op het ogenblik dat het drugprobleem niet meer als een arbeidsbelemmerende factor kan gezien worden en dat de andere competenties een voldoende hoog peil halen, is het tijd dat de doelgroepmedewerker doorstroomt.  Voor sommigen zal dit naar de reguliere sector zijn, voor anderen wordt dit een doorstroming naar een andere sociale werkplaats en daar waar aangewezen naar een beschutte werkplaats.  Voor sommigen is een instelling waar chronische arbeidszorg wordt aangeboden het best haalbare traject.

 

 

Het traject van de cliënt

 

 

De arbeidstrajectbegeleiders begeleiden de cliënt van het begin tot het einde van het traject binnen onze Sociale Werkplaats (waar ze de specifieke knowhow en methodieken leren en onderhouden). De arbeidstrajectbegeleiders werken dienstverlenend naar de hulpverleningscentra van De Sleutel waar zij aan de klinische vergaderingen participeren. Ook werken ze voor andere hulpverleningscentra in de regio die op onze knowhow een beroep wensen te doen, evenals voor de lokale werkwinkels. Voor onze arbeidstrajectbegeleiders is de toeleiding naar onze sociale werkplaats slechts één van de mogelijke opties : we blijven stellen dat wie kan doorstromen  naar het reguliere circuit kan ook effectief  moet doorstromen.

 

Het traject loopt via een reeks modules.

 

 

  1. Module Aanmelding.

 

Binnen deze module wordt aan de hand van één of twee gesprekken een aanmeldingsdossier opgestart. Hierbij is de EuropAsi (semi-gestructureerd interview) een vast onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De beslissing over wie uiteindelijk kan aangemeld worden ligt bij een multidisciplinair team bestaande uit de aanmelder, de inhoudelijk verantwoordelijke, een medewerker uit de module oriëntatie en een medewerker uit dagcentrum Gent van De Sleutel.

Iemand die in aanmerking komt voor werk zal dan worden doorgestuurd naar de module screening en oriëntatie. Cliënten die niet in aanmerking komen voor werk of als er twijfel is, worden doorgestuurd naar de module observatie. Vanuit onze eigen werking kan toeleiding gebeuren via een arbeidstrajectbegeleider of via onze genderwerking.

 

 

  1. Module Observatie.

$$R3

 

In deze nieuwe module vinden we vier groepen mensen terug. Vooreerst diegenen die overduidelijk naar de hulpverlening moeten en daar dan ook naar verwezen worden op zeer korte termijn (1-2 dagen). Vervolgens diegenen die toch geschikt zijn om te gaan werken.  Zij worden naar de module screening en oriëntatie doorverwezen.

 

 

Verder diegenen die nog zeer zwak staan en eigenlijk hulpverlening en chronische arbeidszorg nodig hebben (binnen de paar weken te organiseren). En tot slot die cliënten die eigenlijk hulpverlening nodig hebben maar dit zelf niet inzien (en dit dus niet willen). Dit wordt wellicht de grootste groep. Met die mensen gaan we op stap gedurende maximaal drie maanden waarna we een bindend advies geven richting hulpverlening. Binnen deze module wordt geen hulpverlening aangeboden maar wordt er wel motiverend en inzichtelijk gewerkt. De gehanteerde werkvorm is de arbeidszorg.

 

 

  1. Module sreening en oriëntatie.

 

Deze module heeft tot doel een diepgaande screening richting werk te organiseren en een gemotiveerd advies voor oriëntering aan te bieden. De ondergrens voor intrede in deze module moet duidelijk gekend zijn zodat we met gemotiveerde mensen kunnen werken en ons kunnen focussen op de screening.

 

 

  1. Module Arbeidszorg.

Wij organiseren onze arbeidszorg als opstap naar het regulier werken in één van de ploegen van onze sociale werkplaats. Dit is nuttig voor die mensen bij wie potentieel aanwezig is maar bij wie een aantal attitudes en/of competenties nog onvoldoende aanwezig zijn om voltijds in een arbeiderscontract in een werkplaats te kunnen meedraaien. Deze vorm van arbeidszorg wordt binnen de werkplaatsen georganiseerd maar wel met extra omkadering en niet voltijds.

 

 

  1. De werkplaatsen.

 

Onze vzw Sociale Werkplaats De Sleutel beschikt over 7 werkplaatsen die zowel regionaal als wat werkvorm betreft, verschillend zijn. Zo zijn er vier renovatiewerkplaatsen (in Brugge, Gent, Mechelen en Antwerpen), twee groenwerkplaatsen (Gent en Antwerpen) en één industriële werkplaats in Gent.

Binnen de werking van een werkplaats worden drie elementen standaard voorzien. Vooreerst

de arbeidsbegeleiding: de arbeidsbegeleider zorgt voor de detectie van alle arbeidsbelemmerende factoren. Hij/zij zorgt ook voor toeleiding naar de juiste vorm van hulpverlening teneinde deze arbeidsbelemmerende factoren te kunnen aanpakken.  Daarnaast de klinische coördinatie : alle handelplannen worden op regelmatige basis besproken in een “team zorg”. Tot slot wordt ook de sollicitatietraining standaard voorzien na een bepaald verblijf in een werkplaats.

 

 

  1. Module Supported Employment.

$$R2

 

Binnen deze module nemen we onze mensen mee in een doorstroomtraject. Dit kan vanuit de sociale werkplaats naar een werkplek in het gewone arbeidscircuit. Maar dit  kan evengoed naar een andere vorm van sociale economie (beschutte of sociale werkplaats) daar waar dit aangewezen is.

 

Gent, 1 maart 2008

 

Guido Maertens,

afdelingshoofd Sociale Werkplaats De Sleutel

Latest from

back to top