De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Paul De Neve

Paul De Neve

dinsdag, 10 januari 2012 15:28

De Sleutel in de media

De Sleutel komt op regelmatige basis naar buiten met standpunten rond het thema drugs. Onze organisatie wordt ook vaak door het beleid om advies gevraagd. Tevens doen we zelf aanbevelingen op basis van eigen onderzoek.

Een greep uit De Sleutel in de media (klik hier).

Journalisten met vragen of op zoek naar informatie kunnen zich wenden tot de dienst Externe Relaties

donderdag, 05 januari 2012 14:39

De Sleutel over drugcontroles op school

HET STANDPUNT VAN DE PREVENTIE IN DE SLEUTEL OVER CONTROLE OP DRUGGEBRUIK IN MIDDELBARE SCHOLEN

dinsdag, 20 december 2011 09:40

Welkom bij Dagcentrum Gent (DCG)

Dagcentrum Gent

Dagcentrum Gent

09 234 38 33
dcg.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent

Bekijk details

Aangeboden modules

1. Aanmelding 
2. Oriëntatie 
3. Instapgroep 
4. Individuele therapie 
5. Outreach
6. Opvoedingsondersteuning

    

Werking 
    
 1. AANMELDING   Tel 09/234 38 33    E-mail dcg.onthaal@fracarita.org   
        
  Omschrijving: bij de aanmelding in het dagcentrum vindt een eerste ruwe screening van de problematiek plaats. De aanmelding kan telefonisch, schriftelijk dan wel persoonlijk gebeuren.   
        
  Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving (ouders, partner, vrienden).   
        
  Doelstelling: de korte en ruwe screening van de hulpvraag leidt tot hetzij een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum hetzij een meer gepast doorverwijzing naar een andere setting.   
        
  Tijdstip: tijdens de openingsuren. 
  

2. ORIËNTATIE  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: de oriëntatie betreft een uitgebreide screening waarbij getracht wordt een beter zicht te krijgen op het functioneren en disfunctioneren van de hulpvrager. De oriëntatie gebeurt multidisciplinair en bestaat standaard uit een drietal exploratieve gesprekken met een individueel begeleider en een consult bij de arts. Op indicatie kan er een gesprek met de sociale dienst dan wel de psychiater plaatsvinden.  

Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving.  

Doelstelling: De oriëntatie leidt tot indicatiestelling en adviesbepaling. Het in kaart brengen van de problematiek van de hulpvrager laat toe te bepalen wat precies de nood aan hulp inhoudt en door welke instantie die hulp het best voorzien kan worden.  

Tijdstip: Op afspraak

3.  INSTAPGROEP  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een groepsprogramma waarin motivationeel en probleemhanterend werken wordt afgewisseld met sport-,  en ontspannende activiteiten.  

Doelgroep: meerderjarige gebruikers van illegale drugs die een probleembesef hebben op de terreinen druggebruik enerzijds en arbeid, opleiding en inkomen anderzijds, doch zonder op al die terreinen al een concrete beslissing tot verandering of actie genomen te hebben.  

Doelstelling: het doel is het probleeminzicht te verscherpen op de terreinen druggebruik enerzijds en tijdsbesteding anderzijds. Op die manier wordt er gepoogd de cliënt te motiveren tot verandering en aan te zetten tot het formuleren van realistische doelstellingen op bovenstaande terreinen.  

Tijdstip: de module loopt over drie maanden gedurende vijftien uren per week (telkens 3u op maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag).

4. INDIVIDUELE THERAPIE  Tel 09/234 38 33  E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een reeks psychotherapeutische individuele en/of familiegesprekken met een vast teamlid waarin geselecteerde leefgebieden verder behandeld worden.  

Doelgroep: Minderjarige of volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs met een duidelijke hulpvraag op het terrein druggebruik en/of op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein. Het gaat om cliënten die een beslissing tot verandering genomen hebben op bovenstaande terreinen maar begeleiding willen in hun acties daaromtrent.  

Doelstelling: Het doel vormt minimaal het verwerven van zelfcontrole t.a.v. het gebruik. Maximaal wordt er gestreefd naar abstinentie. Daarnaast wordt er gepoogd de lijdensdruk op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein te verzachten.  

Tijdstip: op afspraak. Individuele sessies meestal op wekelijkse basis en iedere drie maand te evalueren.

 

5. OUTREACH

Omschrijving: het inschakelen van onze outreachmedewerker binnen uw eigen voorziening, om samen een antwoord te bieden aan druggerelateerde problemen.

Doelgroep: professionelen die op 1 of andere manier in contact komen met (ex)druggebruikers en zich daar vragen rond stellen (scholen, OCMW,…).

Doelstelling: samen een antwoord zoeken a.d.h.v. casusbesprekingen, gesprek met (ex)gebruiker zelf,….
tijdstip: af te spreken ná telefonisch contact (09 234 38 33)

9. OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Omschrijving: een gespreksgroep voor (ex)druggebruikende ouders in het kader van opvoedingsondersteuning.

Doelgroep: (ex)druggebruikende ouders met jonge kinderen.

Doelstelling: het bieden van opvoedingsondersteuning i.s.m. Reddie Teddy. Volgende 5 thema’s komen aan bod: rituelen, iets op een positieve manier zeggen, actief luisteren, zelfvertrouwen en omgaan met moeilijkheden.

Tijdstip: 5 op voorhand vastgelegde maandagavonden.

 

Substitutiemedicatie kan opgestart worden, maar enkel in combinatie met één van de bovenstaande modules

 

 
 


Welke effecten kunnen drugs hebben?

Het Trimbos Instituut in Nederland ontwikkelde het educatieve filmpje 'Drugdancer'. Het laat zien welke effecten drugs kunnen hebben. Wie doorklikt naar het filmpje kan zelf kiezen welke drug je een dansend meisje wil geven (ook te zien op drugsinfo.nl). Je kan ook zien wat er gebeurt als de dosis verhoogd wordt of als er meerdere soorten tegelijk worden gebruikt. Bekijk hier welke effecten de drug heeft op de verschillende organen.

Bekijk de demo:   Drugdancer

Ga naar drugsinfo.nl

Hoe raakt men verslaafd?

Hoe raakt iemand verslaafd en hoe werkt het mechanisme van verslaving? Bekijk hieronder een animatiefilmpje dat dit mooi illustreert. De Duitse animatietekenaar Andreas Hykade heeft met 'Nuggets' een aangrijpend filmpje over de verschillende stadia van een verslaving gemaakt. Het project, dat door de Federal Film Board (FFA) werd gefinancierd, toont aan hoe onschuldig het allemaal begint en hoe grimmig het kan eindigen. Een eenzame kiwi ziet tijdens een wandeling een gouden druppel liggen. De vogel doet zijn best om deze op te eten. En wanneer dat uiteindelijk lukt, wordt hij vrolijk van het goedje. Hij wil dat gevoel nog een keer ervaren, en nog een keer. Maar na een tijdje is het effect van de gouden druppel snel uitgewerkt en dan voelt het dier zich slechter dan ooit. De kiwi gaat er steeds slechter uitzien en wil uiteindelijk geen gouden druppels meer. Maar het is sterker dan zichzelf...

Bekijk het filmpje:

woensdag, 14 december 2011 15:53

Dagcentrum Brussel sluit noodgewongen de deuren

Dagcentrum De Sleutel in Brussel heeft de deuren moeten sluiten. Vorig jaar werden nog heel wat tevergeefse pogingen gedaan om via een partnership de dienstverlening verder te waarborgen.

woensdag, 14 december 2011 09:37

Welkom bij dagcentrum Mechelen

Dagcentrum Mechelen

Dagcentrum Mechelen

015 20 09 64
dcm.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Frederik De Merodestraat 20
2800 Mechelen

Bekijk details

1. Aanmelding
2. Oriëntatie
3. Motivatie
4. Individuele behandeling   
5. Recovery
6. Substitutiebehandeling 
7. Gezins- en familiewerking 
8. Zelfhulpgroep voor familieleden van druggebruikers
9. Justitie

 

Algemeen  

Dagcentrum De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het behandelen van drugproblemen. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering.
Meer specifiek zijn minder- en meerderjarigen en hun omgeving welkom. Ook verwijzingen vanuit justitie zijn welkom.
 
 
1. AANMELDING   Telefoon 015/200964   E-mail dcm.onthaal@fracarita.org   
    
Voor het maken van afspraken kunnen cliënten en/of verwijzers telefonisch, persoonlijk of schriftelijk terecht bij onze onthaalmedewerkers. Cliënten kunnen zich ook aanmelden via het online aanmeldingsformulier.

Telefonische bereikbaarheid: het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13u00 tot 18u00. Op vrijdag en in het weekend is het centrum gesloten.


 
2. ORIËNTATIE   

Iedere cliënt doorloopt de standaard oriëntatiefase, bestaande uit een intakegesprek en het afnemen van een gestructureerde vragenlijst.  Door middel van de vragenlijst verzamelen we informatie op zes verschillende leefgebieden omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt. Afhankelijk van het profiel kan in deze fase ook een consult met de arts van ons centrum gepland worden.
Het geheel van deze gesprekken, eventueel aangevuld met een eerste urinecontrole,  laat ons toe een ernstinschatting te maken van de situatie van de cliënt, zodat we de individuele behandeling daarop kunnen afstemmen en een behandelplan opstellen.

Op het einde van de oriëntatiefase adviseren wij of behandeling al dan niet aangewezen is en welke vorm van behandeling de meest geschikte lijkt. Indien nodig verwijzen wij door naar een meer gepaste behandelvorm.

        
3. MOTIVATIE    

Mogelijks twijfelen cliënten zelf nog over het nut van een behandeling, hoewel uit onze oriëntatie blijkt dat ze tochmisbruik maken of verslaafd zijn. We bespreken dan in een reeks van 6 gesprekken o.a. de voor- en nadelen van gebruik en proberen ook een zicht te krijgen op de functie en betekenis van druggebruik, zodat cliënten alsnog kunnen beslissen om wel of niet op het behandelaanbod in te gaan.

4. INDIVIDUELE BEHANDELING   

Wij beschikken over een team van professionele hulpverleners, ieder met een eigen specifieke expertise, o.m. op vlak van minderjarigen, familiewerking en justitie.
Bij de start van de individuele behandeling wordt in overelg met de cliënt een persoonlijk behandelplan  opgesteld. Naast doelstellingen op vlak van alcohol- en druggebruik, worden er meestal ook doelstellingen op andere leefgebieden geformuleerd, die noodzakelijk aijn om tot een herstel te komen: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling en vrije tijd, familiale en sociale relaties, justitie en politie en psychisch-emotionele klachten.  

5. RECOVERY   
Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben of houden met lotgenoten. Tijdens deze sessies wordt er de kans gegeven om ervaringen met elkaar te delen en kunnen bepaalde thema’s waar iedere van ons tegen aan loopt aan bod komen. Op deze manier proberen we een antwoord te zoeken op de vraag hoe ieder vanuit zijn/haar kwetsbaarheid het ‘best mogelijke leven’ kan leiden. De groep komt samen om de twee weken op woensdagavond van 19u30 tot 21u00. Het is een open groep waar men op elk moment kan bij aansluiten.  

   
6. SUBSTITUTIEBEHANDELING 
Verantwoordelijke    Dr. Annemie Vrijders                

Volwassen druggebruikers met opiaatverslaving kunnen een behandeling volgen met substitutiemedicatie verstrekt op voorschrift van de arts verbonden aan het centrum. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling. 


   
7. GEZINS- EN FAMILIEWERKING
Ouders en/of partners van onze cliënten worden, indien aangewezen en steeds in overleg en mits akkoord van de cliënt, betrokken bij de individuele behandeling.
Ook organiseren wij twee- à driemaandelijks een infoavond met een voorstelling van onze werking waarop familieleden van onze cliënten uitgenodigd worden.
Daarnaast willen wij familieleden van druggebruikers die (nog) niet bij ons in behandeling zijn ondersteunen en strategieën aanleren om met druggebruikende familieleden om te gaan. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken en/of in de vorm van deelname aan onze familiezelfhulpgroep.   

 

8. ZELFHULPGROEP VOOR FAMILIELEDEN VAN DRUGGEBRUIKERS    
Verantwoordelijke    Gert Das            

De zelfhulpgroep voor familieleden van druggebruikers is een groep van mensen die tweewekelijks samenkomen op vrijwillige basis. Deze mensen hebben een zoon, dochter, broer, zus of partner die illegale drugs gebruikt.
De deelnemers willen samen hun ervaring delen, leren omgaan met dagdagelijkse problemen, leren grenzen trekken enz.. De groep is m.a.w de plaats waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en waar ze ondersteuning vinden. Solidariteit en hoop zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Bedoeling is om in de toekomst, beter gewapend en geïnformeerd, terugkerende moeilijke situaties het hoofd te kunnen bieden.


9. JUSTITIE

Telefoon 015/20 09 64     E-mail dcm.info@fracarita.org

1. GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen
De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, veeleer dan de druggebruiker te straffen. In dit kader wordt een specifieke ambulante begeleiding of vorming opgelegd aan mensen die voldoende maatschappelijk verankerd zijn
Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten.
Concreet komen volgende maatregelen in aanmerking: vrijheid onder voorwaarden, bemiddeling in strafzaken en probatieopschorting en -uitstel..
Afhankelijk van de opgelegde maatregel starten we met een individuele behandeling ofwel bieden wij een vormingsprogramma in groep of individueel.

2. Andere justitiële interventies
Ook cliënten met andere justitiële maatregelen: voorwaardelijke invrijheidsstelling, elektronisch toezicht… kunnen op ons beroep doen voor behandeling van hun drugsverslaving.
Cliënten die in de gevangenis verblijven kunnen via de Tandem-medewerker in de gevangenis een aanvraag doen voor behandeling in ons centrum.

 

Kostprijs
De Sleutel Mechelen is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dit betekent dat de gesprekken vrijwel volledig door de mutualiteit waarbij cliënt aangesloten is, worden betaald. Opdat wij een aanvraag voor terugbetaling kunnen doen, is het belangrijk dat cliënt tijdens het eerste gesprek een kleefbriefje van de mutualiteit meebrengt. Er wordt €1.80 remgeld gevraagd per dag voor een individueel gesprek en/of doktersconsultatie, tenzij cliënt verhoogde tegemoetkoming heeft bij de mutualiteit, dan worden de kosten van de gesprekken volledig door mutualiteit betaald.
 

De VDAB is regisseur van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Vandaag wordt steeds meer de kaart van de activering getrokken. Kansengroepen worden aangepord en ‘empowered’ om hun soms te veilig statuut te verlaten. Ook voor De Sleutel is werk een logische stap in de re-integratie. Is die haalbaar voor personen met een verleden van verslaving?  Kunnen we op maat van onze cliënt blijven werken? En wat als het niet meteen lukt?

Over het maatwerkdecreet is de afgelopen jaren al heel wat gezegd en geschreven. Maar vooral, er werd enorm hard gewerkt aan de voorbereiding ervan. Met resultaat, want op 21 oktober keurde de Vlaamse regering de conceptnota (1) over het maatwerkdecreet in het kader van collectieve inschakeling goed. Hiermee is een belangrijke stap gezet in wat wellicht de meest ingrijpende hervorming binnen de sociale economie wordt.

De organisatie van onze Sociale Werkplaats valt uit elkaar in twee soorten werkingen: de “inhoudelijke werking” en “operationele werking”. Beiden werken nauw samen om de medewerker tot het hoogst haalbare niveau te brengen zodat deze zijn kansen op de arbeidsmarkt kan verruimen. Als trajectbegeleider heb je er alle belang bij om alle gegevens vanuit deze werkingen goed te gebruiken opdat de betrokkene beter kan participeren aan de werkwereld.

vrijdag, 09 december 2011 14:34

“Sociale economie: een bewuste keuze”

De sociale werkplaats De Sleutel in Antwerpen voert heel wat renovatiewerken en groenonderhoud uit in diverse scholen. De inrichtende macht CKSA kiest bewust voor de sociale economie. De prijs en de kwaliteit zijn in die keuze richtinggevend. Maar de flexibiliteit en het sociale aspect zijn even belangrijk. 

<< Start < Vorige 47 48 ... 50 51 52 53 54 55 56 Volgende > Einde >>
Pagina 52 van 63

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.