De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Paul De Neve

Paul De Neve

Of welke factoren houden voor mensen een risico in? En zijn er factoren die mensen beschermen tegen verslaving?

vrijdag, 28 oktober 2011 07:36

Wat zijn drugs eigenlijk?

Als ik ’s morgens een kopje koffie drink, voel ik me wat alerter... Na twee glazen wijn kan ik vlotter spreken.
Een lijntje coke geeft me een energiestoot.
Een slaappil maakt me rustig. En een pijnstiller dempt mijn tandpijn.
Al deze stoffen noemen we drugs. Drugs zijn stoffen die ons denken, voelen en waarnemen beïnvloeden. Er zijn verschillende hoofdsoorten. In voorlichtingsbrochures over drugs vind je meestal vier hoofdsoorten.

woensdag, 26 oktober 2011 07:59

Wat bedoelen we met 'craving' of hunkering?

'Craving' als basisconcept van verslaving (hunkering, verlangen, begeerte).

We stellen vast dat een verslaving onlosmakelijk verbonden is met “craving” . Heel veel herval heeft te maken met dit fenomeen. In die zin kunnen we zelfs stellen dat verslaving als gevolg van “craving” als een chronisch probleem kan beschouwd worden.  Ontwenningsverschijnselen voor wie van die verslaving af tracht te geraken,  zijn daarentegen slechts een tijdelijk fenomeen.

 
 
“Het begon allemaal toen ik 18 was in het uitgaansleven, met hasj, pillen, speed en af en toe coke. Eerst deed ik dat alleen als ik ging dansen. Maar na een tijdje stond ik er niet meer bij stil. Drugs nemen werd iets normaals, zoals eten en drinken." Aan het woord is Peter (een schuilnaam). Op zijn 38-ste besloot hij er definitief mee te stoppen. Die verslaving blijft hem nog steeds achtervolgen, ook al is hij reeds twee jaar clean. Een persoonlijk verhaal zoals opgetekend in de jubileumeditie van Weliswaar van juni 2011.  
  
  

vrijdag, 21 oktober 2011 10:15

"Liefste mama": een gedicht

Miranda (een schuilnaam, 17 jaar), momenteel in opname in onze afdeling voor minderjarigen, schreef op eigen initiatief een gedicht aan haar mama. Ze werd een tweetal maanden terug opgenomen in het Residentieel Jongeren Programma (RKJ) te Eeklo. Miranda begon twee jaar geleden zwaar cannabis te gebruiken en kon er op eigen kracht niet mee stoppen. Ze wou graag een gedichtje voor haar mama zoeken via internet maar toen gaf het team de raad om zelf eens iets op papier te proberen zetten. Lees hierna het resultaat.   

donderdag, 20 oktober 2011 12:42

Kun je verslaafd raken aan cannabis?

Zeker, je kunt verslaafd worden aan cannabis, ook al is het verslavend potentieel in vergelijking met andere middelen minder alarmerend hoog.

woensdag, 19 oktober 2011 14:21

Welkom bij Crisisinterventiecentrum (CIC)

Crisisinterventiecentrum Wondelgem

Crisisinterventiecentrum Wondelgem

09 231 54 45
cic.info@fracarita.org
Botestraat 102
9032 Wondelgem

Bekijk details

 

  1. ALGEMEEN
  2. AANMELDING
  3. ONTHAALGROEP
  4. ORIENTATIEGROEP

Het Crisisinterventiecentrum De Sleutel biedt residentiële hulp aan volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een crisissituatie bevinden. Een opname duurt maximum 6 weken. Maak hier kennis met de werking en de inhoud van de diverse modules.

 
ALGEMEEN

Het Crisisinterventiecentrum De Sleutel is een motivatie- en veranderingsgerichte crisiswerking. De opnamecapaciteit van het centrum bedraagt 22 cliënten. We bieden een veilige, drugvrije en gestructureerde omgeving. Wij richten ons tot volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een crisissituatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen. Zowel personen die op vrijwillige basis als onder justitiële voorwaarden een opname vragen, kunnen bij ons terecht.
Bij opname komt de cliënt in onze onthaalgroep terecht. Daarin wordt de vraag naar verandering in druggebruik bekeken. Een passend plan wordt in overleg met de cliënt opgesteld: zie beschrijving modules. Dit plan kan tijdens het verblijf nog gewijzigd worden. Het zoeken naar een geschikte vervolgbehandeling is bij veel cliënten onderdeel van dit plan.  

 

AANMELDING   (Tel 09 360 62 29)

In deze module beoordelen we de (telefonische, schriftelijke of face-to-face) hulpvraag van de cliënt of van een verwijzer. We doen dit met het oog op een snelle verwijzing naar een geschikte zorgmodule binnen ons eigen aanbod of daarbuiten.

HOE AANMELDEN?

1. De cliënt kan zichzelf aanmelden, via zijn of haar familie of via u als verwijzer. Een aantal kennismakingsvragen worden gesteld.
2. Na dit eerste contact met ons centrum komt de cliënt op de opnamelijst. Intussen wordt de vraag intern bekeken.  We gaan na of wij de geschikte hulp kunnen bieden (evaluatie van eventuele medische of andere tegen indicaties). Indien wij  niet kunnen helpen wordt de cliënt doorverwezen naar een andere hulpverlener.
3. De cliënt krijgt onmiddellijk een opnameafspraak of  belt dagelijks terug tot een plaats vrij komt. We vragen aan de cliënt om op de dag voor de afgesproken opnamedatum te bellen en de afspraak nog eens te bevestigen.
4. Er vindt een intakegesprek plaats waarbij de cliënt (doorgaans) onmiddellijk wordt opgenomen. De cliënt brengt dus de nodige bagage mee. 

       
ONTHAALGROEP (Tel 09 2315445 ) 

Bij opname komt de cliënt in de onthaalgroep terecht. Deze leefroep is een kleine groep van maximaal 7 bewoners. De verblijfsduur varieert van 24u tot maximaal 7 dagen.
De klemtoon ligt op basiszorg, rust en individueel onthaal: de cliënt krijgt de kans om het huis en zijn regels te leren kennen.
Er is geen gestructureerde groepswerking of dagplanning. De cliënt heeft de vrijheid om deel te nemen aan lichte activiteiten zoals wandelen in de tuin, televisie kijken, gezelschapsspel spelen, enz.. Afhankelijk van de afgesproken behandelplan kan de cliënt ten laatste na 7 dagen overgaan naar de oriëntatiegroep(zie module oriëntatiegroep).  

       
Doelgroep Bij opname start iedere cliënt in onze onthaalgroep.
 Doelstelling Module Detoxificatie, Module Motivatie 

 

ORIËNTATIEGROEP (Tel 09 2315445 ) 

       
DE ORIËNTATIEGROEP is een groep van 15 bewoners. De verblijfsduur bedraagt ongeveer 6 weken. In eerste instantie kan de cliënt in een veilige omgeving én onder medische begeleiding fysiek ontwennen. Hij krijgt meer inzicht in zijn verslavingsprobleem en zijn motivatie voor verandering wordt sterker. De cliënt leert verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen problemen. Het accent ligt op het opbouwend omgaan met de eigen leefsituatie. De cliënt kan tevens een vraag stellen naar verdere oriëntering en vervolgbehandeling. Hij wordt daarbij ondersteund door een gespecialiseerd team.

STRUCTUUR: Er zijn duidelijke regels en taakverdelingen binnen de groep. Dit geeft duidelijkheid en veiligheid.

DAGPLANNING: de groep volgt een vaste dagindeling met tal van groepsactiviteiten (gesprekken, sport, huishoudelijke taken, crea-activiteiten, psycho-educatie, etc.).

GROEPSWERKING: de werking is groepsdynamisch en veranderingsgericht. Door in groep te leven leert de cliënt in contact te komen met zichzelf en met anderen.  

       
Doelstelling Module Detoxificatie, Module Motivatie, Module Oriëntatie
Tijdstip De oriëntatiegroep is een grote groep van maximaal 15 cliënten. De verblijfsduur is maximaal 6 weken. 

  
Module Detoxificatie

Deze module omvat de ontwenning aan illegale drugs en aan psychotrope medicatie waar nodig met behulp van een medicamenteuze behandeling. Deze behandeling vindt plaats binnen de onthaalgroep en/of de oriëntatiegroep.  

Module Motivatie     

Deze module omvat het positief motiveren van de cliënt voor het zelf aanpakken en doorwerken van zijn problemen.
Deze behandeling vindt plaats binnen de onthaalgroep en/of de oriëntatiegroep.  

       
Module Oriëntatie    

De doelstelling binnen deze module is adviesbepaling naar vervolgbehandeling (bijvoorbeeld ambulante individuele behandeling, ambulante groepsbehandeling, langdurige residentiële behandeling, beschut wonen, arbeidstrajectbegeleiding etc.. )

Een gespecialiseerd team, bestaande uit verschillende disciplines, helpt de cliënt inzicht te verwerven in de verschillende facetten van zijn verslavingsprobleem. Hij krijgt vervolgens een advies en kan dan van daaruit een persoonlijke keuze maken.

Dit proces vindt plaats binnen de oriëntatiegroep.

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo

09 377 25 26
rkj.info@fracarita.org
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo

Bekijk details

Het RKJ is de werking van De Sleutel die zich specifiek richt op jongeren met een middelenverslaving. Het is gelegen te Eeklo, maar biedt een breed scala aan mogelijkheden aan jongeren uit de verschillende Vlaamse provincies.  

1.RESIDENTIEEL PROGRAMMA
2.NAZORG (voor wie het residentiële programma gevolgd heeft)
3.HERVAL-BED (voor wie het reguliere programma gevolgd heeft) 
4.INSCHATTINGSGESPREKKEN
5.CRISISWERKING (ambulant of opname)
6.KENNISMAKINGSBEZOEKEN met ervaringsdeskundige
7.WACHTLIJSTONDERSTEUNING

(even binnenkijken in ons gebouw?)

Je kan voor de verschillende modules aanmelden op 09 377 25 26.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

• Leeftijd van 12 tot 18 jaar;
• Een betrokken context die actief kan meewerken aan het traject van de jongere (dit kan ook een voorziening zijn);
• De context en de jongere zijn de Nederlandse taal machtig.

Bij iedere aanmelding proberen we binnen de 24 uur (op werkdagen) de hulpvraag aan een passende module toe te wijzen en in het team een vast aanspreekpunt aan te duiden die de hulpvraag verder behandelt. 


 (Voor uitgebreide informatie, klik hier voor het infoboekje).

Het RKJ heeft een residentieel programma voor jongeren van 12 tot 18 met bijhorende nazorg met de mogelijkheid tot kortdurende heropname bij herval. Het RKJ organiseert ook inschattingsgesprekken. Hierbij gaat een van onze therapeuten een gesprek aan met de jongere en zijn context (ouders, doorverwijzer, hulpverleners…) om zo de ernst van de verslavingsproblematiek te helpen inschatten en de brug naar de gepaste hulpverlening te maken. Bovendien heeft het RKJ (i.s.m. RADAR) een crisiswerking met mobiele interventies en kortdurende opnames. In het time-out bed, kunnen jongeren gedurende 14 dagen in het RKJ verblijven en op die manier de werking beter leren kennen en vaak voor het eerst in lange tijd eens 14 dagen clean zijn. Voor jongeren voor wie een mogelijke opname nog een brug te ver is, worden er ook op geregelde basis kennismakingsgesprekken georganiseerd. 

 

1. Residentieel programma        

Het residentieel programma vormt de ruggengraat van het RKJ. Jongeren kunnen er terecht voor een programma waar aanvankelijk de nadruk ligt op begrenzing en veiligheid. Gaandeweg worden meer vrijheden en verantwoordelijkheden ingebouwd. Ongeveer 6 weken na opname starten doorgaans de eerste daguitstappen naar de context. Deze daguitstappen worden stapsgewijs uitgebreid in duur en in moeilijkheidsgraad
 
Het dagelijkse programma in het RKJ omvat diverse onderdelen waaronder individuele- en groepstherapie, school, vrije tijd, sport en huishoudelijke taken. Elke jongere volgt het programma aan een eigen snelheid.
 
De context wordt gedurende het hele programma nauw betrokken. Hiernaast is er ook veel aandacht voor school, vrienden, vrije tijd, gezondheid, normen en waarden en re-integratie in de maatschappij. Tijdens het verblijf wordt er door de ziekenhuisschool van Stad Gent onderwijs op maat voorzien. Hierbij wordt actief samengewerkt met de reguliere school zodat de jongere bij de heropstart van de reguliere school vlot terug kan aansluiten. 

 

 2.  Nazorg

Eens het residentieel programma volledig doorlopen is, wordt er nazorg aan huis (tot 6 maanden) opgestart. De nazorg wordt doorgaans uitgevoerd door de individueel begeleider van de jongere. Deze werkt op drie doelstellingen:
• ondersteunen en versterken van het netwerk;
• doorverwijzen naar gepaste vervolg-hulpverlening;
• expertise delen met andere betrokken hulpverleners. 

 

3. Herval-Bed  

Als tijdens de nazorg blijkt dat de jongere terug drugs begint te gebruiken kan er een herval-opname van 14 dagen opgestart worden. We halen zo de jongere uit een potentieel vicieuze cirkel, proberen stil te staan bij zijn herval en gaan na hoe het na deze kortdurende opname verder moet.

 

4. Inschattingsgesprekken

Bij een inschattingsgesprek proberen we samen met de context en de jongere na te gaan hoe ernstig het druggebruik is en geven we advies over de verdere mogelijkheden.

 

5. Crisiswerking (ambulant of korte opname)

In crisissituaties proberen we in samenwerking met RADAR een oplossing te zoeken. Een crisis kan een hefboom zijn om verandering teweeg te brengen. Samen met de doorverwijzer en de jongere zoeken we naar een gepast antwoord.

Dit kan eventueel een kortdurende (maximum 14 dagen) crisisopname zijn. Voor urgentieopnames en detox werkt het RKJ samen met enkele partners.

6. Kennismakingsbezoeken met ervaringsdeskundige (meer info)

RKJ organiseert regelmatig kennismakingsbezoeken. De jongere kan zo vrijblijvend onze werking leren kennen. Deze module is gericht op jongeren in de contemplatiefase: zij zijn er zich van bewust dat er een probleem is. Ze zijn echter nog niet zo ver dat ze hiervoor ook actie kunnen of willen ondernemen.

Tijdens het bezoek geven we samen met een ervaringsdeskundige een rondleiding.

 

7. Wachtlijstondersteuning 

Jongeren die op de wachtlijst staan, worden tijdens de wachtperiode ondersteund door een medewerker.

 

 

 

woensdag, 19 oktober 2011 00:00

Ambulante drughulp: ons aanbod

Ben je op zoek naar een behandeling die je kan combineren met je werk? Is een opname niets voor jou? Een ambulante begeleiding in één van onze dagcentra is dan misschien iets voor jou. Maak hiernaast kennis met het algemene aanbod van onze dagcentra. 

Bij contactname kunnen we u op korte termijn een afspraak geven om op gesprek te komen.

DSC_0843

  

Ga hier naar het specifieke aanbod van het dagcentrum in jouw buurt.

 

woensdag, 19 oktober 2011 00:00

Ons aanbod voor minderjarigen

Jongeren met een drugprobleem kunnen binnen De Sleutel terecht voor een opname.

DSC_0887

Wil je weten waaraan je te verwachten, maak hiernaast kennis met ons aanbod?

VIRTUELE TOER

Nieuwsgierig naar hoe het RKJ er van binnenuit ziet? Doe hier de virtuele toer doorheen ons gebouw.

 

<< Start < Vorige 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Volgende > Einde >>
Pagina 55 van 59

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.